REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 „WWW.PRESTIGE SELECTION.PL”

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”)  określa warunki korzystania ze strony internetowej działającej pod nazwą „prestigeselection.pl (dalej: „Strona”).

 

Administratorem Strony jest WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034442, REGON 631000141, NIP: 777-00-03-038 (dalej: „WYBOROWA” lub „Spółka”).

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony prosimy o kontakt  na następujący adres poczty elektronicznej: joanna.stefanska@pernod-ricard.com.

Informujemy, że korzystanie ze Strony oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której kompletną i wyłączną treść stanowi niniejszy Regulamin. WYBOROWA jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem, prosimy o opuszczenie Strony.

Postanowienia ogólne.

Oferta zawarta na stronie www.prestigeselection.pl przeznaczona jest jedynie dla użytkowników mających ukończone 18 lat.

W celu weryfikacji wieku użytkownik przed wejściem na Stronę proszony jest o wpisanie swojej daty urodzenia w specjalnie przeznaczonym do tego oknie zamieszczonym na stronie startowej.

Celem Strony jest umożliwienie pełnoletnim użytkownikom zapoznanie się z ofertą prestiżowych marek i produktów alkoholowych dystrybuowanych na terenie Polski przez Wyborowa S.A., a także usługami takimi jak szkolenia czy warsztaty produktowe.

Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Żadna informacja na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży.

Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Oferta przedstawiona na niniejszej Stronie kierowana jest do użytkowników zamieszkałych w Polsce. W przypadku korzystania ze Strony przez użytkownika z innego kraju niż Polska, powinni oni stosować się również do obowiązujących ich przepisów prawa polskiego w związku z korzystaniem z usług.

 

Prawa własności Intelektualnej.

Strona (jako utwór zbiorowy lub kompilacja), nazwa domeny, znaki towarowe jak również takie jej elementy jak architektura, prezentacja, standardy graficzne oraz wszystkie elementy zawarte na Stronie, jak również wszystkie materiały (teksty, wykresy, grafiki, loga, etykiety, rysunki, projekty obrazy, itd.) publikowane na Stronie są chronione prawami własności intelektualnej,  w tym prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi przepisami o prawach autorskich (zwane dalej „Elementami Chronionymi”). Spółka jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem Elementów Chronionych.

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do tego, że nie będzie:

  1. w jakikolwiek sposób zwielokrotniał, kopiował, modyfikował, tworzył opracowań, łączył, odtwarzał, dystrybuował, prezentował, pokazywał, rozpowszechniał, odtwarzał publicznie, przekazywał, transmitował, publikował, sprzedawał, przypisywał, udzielał dalszej licencji, przenosił, udostępniał osobie trzeciej, wprowadzał na rynek wszystkich lub części Elementów Chronionych,
  2. modyfikował, zmieniał wszystkich lub części Elementów Chronionych w szczególności w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony i korzystania ze Strony przy pomocy dowolnych środków innych niż interfejs połączeniowy z przestrzenią użytkownika, przekazywanych w tym celu za pośrednictwem Strony.

Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Spółce.

 

Zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Spółka ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe.

Przykładowo chodzi o możliwość otrzymywania spamu, możliwości narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware ( w tym m.in. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (czyli pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy.

WYBOROWA podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk w postaci zabezpieczeń serwerów i Strony. Ostrzegamy jednak, że z uwagi na otwartość komunikacji w Internecie, całkowite wyeliminowanie zagrożeń jest niemożliwe. Dlatego Spółka nie gwarantuje, że Strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest udostępniana Strona, są wolne od zagrożeń wymienionych powyżej.

Spółka będzie informować użytkowników o przypadkach naruszeń stosowanych przez nią środków bezpieczeństwa dokonanych przez osoby trzecie w takim zakresie, w jakim wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa.

 

WYBOROWA nie może zagwarantować, że funkcje zawarte na Stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Spółka nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska ze Strony dokładnie takie informacje, jakich oczekiwał.

 

Polityka prywatności i cookies.

Wszelkie dane osobowe, które będą udostępnione Spółce przez użytkownika podczas korzystania ze Strony, w tym dane przekazane podczas wszelkich procesów rejestracji, podlegają Polityce Prywatności.

Spółka może stosować pliki cookies (informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną) w celu personalizacji korzystania ze Strony przez użytkownika. Zasady stosowania cookies podlegają Polityce Cookies.

 

Instrukcje dla użytkownika.

Informujemy, że nie będziemy celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia, jak również prawo do usunięcia dowolnej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które będą niedopuszczalne, bezprawne lub naruszające niniejszy Regulamin.

 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony.

Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z Regulaminu oraz jej zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Spółkę i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie, dlatego nie możemy zagwarantować, że będą one zawsze kompletne, rzetelne i aktualne. Nie możemy również zagwarantować, że korzystanie ze Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.

Strona zapewnia dostęp do zawartych na niej treściach wyłącznie w celach informacyjnych. Spółka oraz inni twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze Strony.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje dotyczące Strony można zgłaszać pisemnie na adres Reklamacje dotyczące Strony można zgłaszać pisemnie na adres: Wyborowa S.A., biuro w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: joanna.stefanska@pernod-ricard.com.

W celu ułatwienia nam rozpatrzenia reklamacji, prosimy, aby zawierała ona opis problemu, który napotkał użytkownik oraz jego żądania z tym związane oraz inne informacje, które użytkownik uzna za istotne dla rozpatrzenia reklamacji.

W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Państwa o jej rezultatach.

 

Wymagania techniczne niezbędne w celu korzystania ze Strony

Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana, dowolna przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTLM.

 

Zmiany Regulaminu

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Regulaminu do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony.

O zmianach Regulaminu WYBOROWA poinformuje użytkowników za pośrednictwem Strony.

Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie wskazanym w jego nowej wersji, a w przypadku braku takiej informacji – od momentu udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.

 

Ostatnia aktualizacja: Lipiec 2018 r.